+48 605 948 528

Telefon

biuro@kadrowaonline.pl

e-mail

ul. Kochanowskiego 24, 72-010 Police

Adres

Towarzyszymy pracownikom twojej firmy

Od momentu zatrudnienia, aż do przejścia na emeryturę

PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Księgi handlowe prowadzić muszą osoby prawne zarejestrowane w KRS tj. spółki prawa handlowego a więc spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, komandytowe, a także fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe jak np. OPP (organizacje pożytku publicznego). Osoby prawne rejestrują się w Krajowym Rejestrze Sądowym po uprzednim zawiązaniu podmiotu aktem założycielskim tj. notarialnym. Przed rejestracją w KRS spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą zaciągać zobowiązania lecz muszą posługiwać się nazwą z dopiskiem „w organizacji”. Przed dokonaniem pierwszej sprzedaży powinny mieć zatwierdzoną politykę rachunkowości oraz zakładowy plan kont w formie uchwały zarządu, a także otwarte księgi handlowe. Ustawa o rachunkowości reguluje w szczegółach przepisy dotyczące prowadzenia ksiąg, oraz stronę merytoryczną procesu dokumentowania operacji gospodarczych. Usługa naszego biura obejmuje:

 • Rejestracja podmiotu w KRS,
 • Odbiór kompletu dokumentów,
 • Wprowadzanie dokumentów do rejestrów księgowych,
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT i PCC,
 • Przekazywanie deklaracji do urzędów,
 • Sporządzanie wydruków zapisów księgowych,
 • Sporządzanie przelewów na podatki,
 • Sporządzanie raportów, bilansów oraz sprawozdań finansowych
 • Reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi,

PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych mają obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. W chwili rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz na początku każdego roku podatkowego mogą wybrać formę naliczania podatku dochodowego, czyli podatek liniowy 19% lub podatek w/g obowiązującej osoby fizyczne skali podatkowej. Przed dokonaniem pierwszej sprzedaży osoby fizyczne powinny zarejestrować swoją działalność w urzędzie gminy, uzyskać nr REGON i zarejestrować się w Urzędzie skarbowym. Nasze usługi obejmują:

 • Rejestracja podmiotu w CEIDG,
 • Odbiór kompletu dokumentów,
 • Wprowadzanie dokumentów do Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • Prowadzenie rejestrów vat,
 • Sporządzanie i przekazywanie deklaracji podatkowych do urzędów (PIT,VAT),
 • Sporządzanie wydruków zapisów księgowych,
 • Sporządzanie przelewów na podatki,
 • Rozliczanie klienta z tyt. składek na ZUS,
 • Reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi.

ROZLICZANIE RYCZAŁTU EWIDENCJONOWANEGO

Ryczałt jest uproszczoną formą podatku dochodowego, którą mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Mogą być to usługodawcy, producenci i handlowcy, których przedmiot działalności nie jest objęty obowiązkowo podatkiem dochodowym rozliczanym na zasadach ogólnych. Proces rejestracji przebiega podobnie jak w przypadku w/w, lecz podatnik musi przed powstaniem obowiązku podatkowego zgłosić na piśmie we właściwym urzędzie skarbowym fakt, iż wybrał zryczałtowany podatek dochodowy. Nasza usługa to:

 • Rejestracja podmiotu w CEIDG,
 • Odbiór kompletu dokumentów,
 • Wprowadzanie dokumentów do rejestru sprzedaży,
 • Prowadzenie rejestrów VAT – jeśli jest płatnikiem tego podatku,
 • Sporządzanie i przekazywanie deklaracji podatkowych (VAT, PIT) do urzędów,
 • Sporządzanie wydruków rejestrów VAT,
 • Sporządzanie przelewów na podatki,
 • Rozliczanie klienta z tyt. składek na ZUS,
 • Reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi.

Odpowiemy na pytania, na które nigdzie nie możesz znaleźć odpowiedzi!!!

+48 605 948 528

Jesteśmy zrzeszeni

MRM Consulting
MRM Consulting
MRM Consulting