+48 605 948 528

Telefon

biuro@kadrowaonline.pl

e-mail

ul. Kochanowskiego 24, 72-010 Police

Adres

Towarzyszymy pracownikom twojej firmy

Od momentu zatrudnienia, aż do przejścia na emeryturę

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę kadrowo-płacową, w ramach której przejmujemy procesy kadrowe i płacowe. Profesjonalizm i doświadczenie gwarantują Pańśtwu najwyższej jakości poziom usług.

KADRY:

OD ZATRUDNIENIA DO ZWOLNIENIA

 1. przygotowanie kompletu dokumentów niezbędnych do zatrudnienia pracownika;
 2. sporządzenie umowy o pracę oraz wszelkiej dokumentacji związanej z zatrudnieniem;
 3. sporządzanie dokumentacji pracowniczej w trakcie zatrudnienia

- aneksy do umów o pracę,

- porozumienia zmieniające;

 1. kompleksowe administrowanie dokumentacją kadrową (prowadzenie akt osobowych);
 2. sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu oraz wynagrodzeniu dla pracowników;
 3. administrowanie czynności związanych z zajęciami komorniczymi i innymi;
 4. rejestracja, dokonywanie zmian oraz wyrejestrowywanie pracowników z ZUS;
 5. prowadzenie ewidencji i weryfikacji czasu pracy, w tym urlopów i zwolnień lekarskich;
 6. nadzorowanie terminowości przeprowadzania badań lekarskich i szkoleń BHP;
 7. przygotowywanie dokumentacji do zwolnienia pracownika, w tym świadectw pracy.

W przypadku podejmowania przez Państwa współpracy z osobą na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło) w ramach umowy jest:

 1. przygotowanie kompletu dokumentów niezbędnych do stworzenia umowy cywilnoprawnej;
 2. sporządzenie umowy zlecenia, bądź umowy o dzieło;
 3. rejestracja, dokonywanie zmian oraz wyrejestrowywanie osób współpracujących na podstawie umów cywilnoprawnych w ZUS;
 4. sporządzanie zaświadczeń o okresach współpracy i uzyskanych w tym czasie należnościach;
 5. administrowanie czynności związanych z zajęciami komorniczymi i innymi.

W ramach obsługi kadrowej istnieje możliwość realizacji dodatkowych usług, takich jak:

 1. sporządzanie i przesyłanie sprawozdań statystycznych GUS;
 2. sporządzanie i przesyłanie deklaracji PFRON;
 3. sporządzanie wg potrzeb analiz kosztów zatrudnienia;
 4. sporządzanie raportów i zestawień kadrowych;
 5. reprezentowanie w ramach kontroli PIP, w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji kadrowej, w tym dostarczania odpowiednich danych i udzielania wyjaśnień.

W pakiecie otrzymują Państwo dostęp do E-TECZKI związanej z przebiegiem zatrudnienia Państwa pracowników. E-TECZKA to baza danych zawierająca skany dokumentacji zgromadzonej w aktach osobowych, uzupełniana na bieżąco nowo powstałymi dokumentami do której będą Państwo mieli dostęp.

Obsługujemy również trudne przypadki związane z wypowiedzeniami, zwolnieniami grupowymi.

PŁACE:

 1. naliczanie wynagrodzeń pracowników, zgodnie z posiadanymi informacjami i uwzględnieniem danych zmiennych dostarczanych przez Państwa wraz z dodatkami i potrącenia zgodnymi z zapisami uzgodnionymi w umowie;
 2. naliczanie innych świadczeń pracowniczych wynikających z przepisów Prawa Pracy i Regulaminem wynagradzania (urlopy,odprawy, odszkodowania, ekwiwalenty itp.);
 3. ustalanie prawa i naliczanie należnych zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz należnych świadczeń finansowanych z Budżetu Państwa;
 4. prowadzenie kartotek wynagrodzeń;
 5. rozliczanie umów cywilnoprawnych w formie listy płac;
 6. sporządzanie w imieniu Państwa rachunków do umów cywilnoprawnych zgodnie z rozliczeniami;
 7. naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych należnych od Pracownika i Pracodawcy na rzecz Budżetu Państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 8. naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z przepisami prawa;
 9. rozliczanie potrąceń pracowników i osób współpracujących zgodnie z informacjami od Państwa lub otrzymaną dokumentacją potwierdzającą konieczność dokonania potrąceń;
 10. sporządzanie zestawień przelewów wynagrodzeń na konta bankowe pracowników;
 11. sporządzanie zestawień gotówkowych wypłat wynagrodzeń;
 12. sporządzenie miesięcznych informacji podatkowych o płatnościach na rzecz właściwego Urzędu Skarbowego (dawne PIT 4, pit 8A);
 13. przygotowanie i wygenerowanie deklaracji i raportów rozliczeniowych ZUS, wraz z przesłaniem dokumentów drogą elektroniczną i informacją o wysokościach składek należnych do zapłaty dla Państwa.

W ramach obsługi płac istnieje możliwość innych usług zgodnie ze zgłoszonych przez Państwa zapotrzebowaniem:

 1. przygotowywanie rocznych informacji o dochodach (PIT 11, IFT-1R) oraz rocznego obliczenia podatku (PIT-40) wraz z dystrybucją do właściwych Urzędów Skarbowych;
 2. przygotowanie informacji rocznych PIT–4R i PIT 8AR;
 3. przygotowywanie rocznych informacji dla ubezpieczonych dot. składek ZUS;
 4. prowadzenie ewidencji wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego;
 5. sporządzanie raportów i zestawień płacowych zgodnie z potrzebami;
 6. przygotowywanie pasków płac;
 7. sporządzanie i przekazywanie informacji o wynagrodzeniach dla działu księgowego;
 8. pomoc i współpraca przy inspekcjach i kontrolach z ZUS, PIP lub US w zakresie prowadzonej przez nas dokumentacji.

UWAGA!!!

Z uwagi na wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji i rozliczeń związanych z wysyłaniem pracowników do pracy poza teren Rzeczypospolitej Polskiej oferujemy pełen pakiet obsługi w tym zakresie wraz z doradztwem

Odpowiemy na pytania, na które nigdzie nie możesz znaleźć odpowiedzi!!!

+48 605 948 528

Jesteśmy zrzeszeni

MRM Consulting
MRM Consulting
MRM Consulting