+48 605 948 528

Telefon

biuro@kadrowaonline.pl

e-mail

ul. Kochanowskiego 24, 72-010 Police

Adres

Towarzyszymy pracownikom twojej firmy

Od momentu zatrudnienia, aż do przejścia na emeryturę

Na Państwa zlecenie nasza firma może przeprowadzić audyt w ramach którego kontrolowana jest dokumentacja kadrowo-płacowa oraz ubezpieczeniowa.

Weryfikacji podlega:

 1. dokumentacja pracownicza (weryfikacja i kontrola poprawności założonej dokumentacji pracowniczej, w szczególności analiza dokumentów pod względem zgodności z obowiązującym prawem):

- akta osobowe,

- terminowość badań lekarskich,

- szkolenia BHP,

- ewidencja urlopów wypoczynkowych i innych absencji pracowniczych w tym urlopów macierzyńskich, wychowawczych, rodzicielskich, bezpłatnych,

- ewidencja nieobecności związanych z chorobą Pracownika,

 1. dokumentacja zasiłkowa (sprawdzenie poprawności naliczenia wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia chorobowego);
 2. ewidencja czasu pracy,
 3. listy płac (weryfikacja prawidłowości naliczania wysokości wynagrodzeń, w tym m.in. poprawności ustalenia podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zaliczek na podatek dochodowy);
 4. dokumentacja związana z ZUS w tym zgłoszenia, zmiany, rozliczenia (terminowość regulowania zobowiązań i przekazywania dokumentacji);
 5. regulamin pracy,
 6. regulamin wynagradzania,
 7. umowy cywilnoprawne w tym umowy o świadczenie usług, o dzieło (weryfikacja dokumentów do umów cywilnoprawnych i analiza ich zastosowania oraz weryfikacja prawidłowości rozliczania umów cywilnoprawnych);
 8. obszary, które mogą stanowić w przyszłości podstawę ewentualnego sporu między pracodawcą a pracownikiem i w konsekwencji doprowadzić strony przed sąd pracy;
 1. pozostałe obszary, składające się na całokształt prowadzonej administracji kadrowo – płacowej w przedsiębiorstwie.

 

Audyty prowadzone są całościowo lub na podstawie wybranej dokumentacji przedstawionej przez Państwa. Szczegóły audytu dostosowywane są indywidualnie do potrzeb i oczekiwań Klienta.

Efektem pracy audytora jest „Raport o stanie przestrzegania prawa pracy”, z którego wynika:

 1. jakie nieprawidłowości w prowadzeniu spraw pracowniczych istnieją w przedsiębiorstwie,
 2. jakie działania należy podjąć aby uchybienia te wyeliminować oraz poprawić stan funkcjonowania zakładu w zakresie spraw pracowniczych,
 3. jak zoptymalizować koszty ponoszone w związku z zatrudnieniem,
 4. wykazanie zagrożeń jakie mogą wystąpić w przypadku nie usunięcia naruszeń.

Poprzez tą formę kontroli Klient może wprowadzić korekty i uzupełnienia przed ewentualną kontrolą ze strony Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS czy Urzędu Skarbowego, gdyż przeprowadzony audyt dostarcza informacji o ewentualnych brakach czy nieprawidłowościach.

Po przeprowadzeniu audytu istnieje możliwość skorzystania z usługi dodatkowej polegającej na uporządkowaniu Państwa dokumentacji i wyeliminowaniu błędów, zaległości i nieprawidłowości  wykazanych w trakcie trwania audytu.

Usługa ta dotyczy również dokumentacji archiwalnej wraz z możliwością stworzenia bazy zarchiwizowanej dokumentacji na nośniku danych wskazanym przez Państwa.

Odpowiemy na pytania, na które nigdzie nie możesz znaleźć odpowiedzi!!!

+48 605 948 528

Jesteśmy zrzeszeni

MRM Consulting
MRM Consulting
MRM Consulting